اهداف مدیرجاب:

۱- دسترسی آسان مدیران به بهترین منابع انسانی با انجام مصاحبه‌های تخصصی و تست‌های شخصیتی معتبر.

۲- دسترسی منابع انسانی به بهترین کسب و کارها با اعتبارسنجی دقیق شرکت‌ها و ایجاد شفافیت در مباحث قراردادی، حقوقی و دستمزد، شرح وظایف و انتظارات سازمان‌ها